Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Shavuot Every Day Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Shavu'ot)
Tug of War Dvar Torah Leora Katzman Chagim (Shavu'ot)
Shavuot and Megillat Ruth Dvar Torah Sarah Rubin Chagim (Shavu'ot)
Shavuot Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Chagim (Shavu'ot)