Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Georgia Cohn Parshat Shavua (Tetzaveh)
Gifts and Intentions Dvar Torah Rabbi Max Daniels Parshat Shavua (Truma)
Details Matter Dvar Torah Talia Silver and Dalia Schwartz Parshat Shavua (Truma)
Law, Morality and God Dvar Torah Rabbi Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Mishpatim)
The Ethics of Mitzvot - Parshat Mishpatim Dvar Torah Danielle Lebowitz Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Beshalach Dvar Torah Rebecca Gellis Klein Parshat Shavua (Beshalach)
Bo: Perspective and Reality Dvar Torah Jemima Atar Parshat Shavua (Bo)
Freedom to Control Time Dvar Torah Mrs. Naomi Schraeger Parshat Shavua (Bo)
Be All That You Can Be Dvar Torah Rabbi Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vaera)
Indivual Achievement Dvar Torah Julia Blinder Parshat Shavua (Vaera)