Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
True Compassion Dvar Torah Sophiana Paris and Ariella Nahoumi Parshat Shavua (Shmot)
Parshat Shemot Dvar Torah Mrs. Malka Hubscher Parshat Shavua (Shmot)
Everyone Matters Dvar Torah Rav Eytan Goldstein Parshat Shavua (Vayechi)
Itís the Truth That Counts Dvar Torah Jessica Major Parshat Shavua (Vayechi)
Forgiveness, Perspective and Positivity Dvar Torah Ally Brandwein and Atara Globus Parshat Shavua (Vayigash)
Education and Education Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Yasmine Sokol and Batsheva Ohayun Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Vayishlach)
The Response to Fear Dvar Torah Mimi Leifer and Elinor Kerendian Parshat Shavua (Vayishlach)
One Size Doesnít Fit All Dvar Torah Rabbi Noa Cohen Parshat Shavua (Toldot)