Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Holding Back and Pushing Ahead Dvar Torah Mrs. Pesha Fischer Parshat Shavua (Vayigash)
Judging and Accepting Dvar Torah Alyza Taub and Naama Pando Parshat Shavua (Vayigash)
Kiddush Hashem Dvar Torah Mrs. Sima (Cohen) Blaustein Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Vayeshev: The Danger of Jealousy Dvar Torah Kayla Flaum Parshat Shavua (Vayeshev)
Holding On To Home Dvar Torah Talia Shooter Parshat Shavua (Vayishlach)
What’s in a Name Dvar Torah Mr. Matthew Lipman Parshat Shavua (Vayishlach)
The Ladder Dvar Torah Reb Norman Meskin Parshat Shavua (Vayetze)
Seeing the Light Dvar Torah Orli Forman Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Toldot Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Parshat Shavua (Toldot)
What Death Cannot Kill Dvar Torah Rabbi Amos Azizoff Parshat Shavua (Chayei Sarah)