Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
The Message of the Candles Dvar Torah Rabbi Jonathan Duker Chagim (Chanuka)
Chanukah and Thanksgiving: The Theme of Hakarat Hatov and Togetherness Dvar Torah Lindsay Frucher, Olivia Cumsky and Tamar Kuritzky Chagim (Chanuka)
Shabbat Chanukah Dvar Torah Mrs. Dara Knapel Chagim (Chanuka)
Yosef’s Chanuka Story Dvar Torah Rabbi Nir Knoll Chagim (Chanuka)
Parshat Shavua (Miketz)