Midreshet Amit

Torah - Search Results

Title Teacher Category
Focusing On Our Blesings Dvar Torah Rav Eytan Goldstein Chagim (Purim)
Happiness from Within Dvar Torah Jen Goldsmith and Julia Lebovic Chagim (Purim)
Simcha: What's it all about? Dvar Torah Rabbi Max Daniels Chagim (Purim)
Mordechai and Netanyahu: Taking Responsibility Dvar Torah Leora Katzman  Chagim (Purim)
Masks and Disguises Dvar Torah Amanda Jankelowitz Chagim (Purim)
Who is the Real Hero? Dvar Torah Melissa Goldsmith, Emily Levine Chagim (Purim)
Chesed: The Message of Purim Dvar Torah Eliana Applebaum Chagim (Purim)
The Contemporary Relevance of Parshas Zachor Dvar Torah Mrs. Ilana Gottlieb Parshat Shavua (Tetzaveh)
Chagim (Purim)
Team Malchut Dvar Torah Miriam Heyman Chagim (Purim)
Team Yofi Dvar Torah Esther Shmunis Chagim (Purim)
Team Simcha Dvar Torah Avital Mannis Chagim (Purim)