Midreshet Amit

Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
The Timeless Lesson of the Flood: For the Individual and For the Community Dvar Torah Mrs. Aviva Slukis Parshat Shavua (Noach)
The Balance of Ideals and Goals Dvar Torah Dina Turk Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Rabbi Shmuel Klitsner Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Behar Dvar Torah Haley Kotch Parshat Shavua (Behar)
The Importance of the Individual Dvar Torah Dena Freundlich Parshat Shavua (Bechukotai)
Parshat Beshalach Dvar Torah Rebecca Gellis Klein Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Parah Dvar Torah Ariel Norparvar Chagim (Special Shabbatot)
Shavuot and Megillat Ruth Dvar Torah Sarah Rubin Chagim (Shavu'ot)
BRAVERY – The Story of Yehoshua Dvar Torah Samantha Fischler Miscellaneous (General)
Tug of War Dvar Torah Leora Katzman Chagim (Shavu'ot)
The Common Base Dvar Torah Hannah Weiner Parshat Shavua (Behaalotcha)
Parshat Vayakhel-Pekudei Dvar Torah Rebecca Raab Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Team Malchut Dvar Torah Miriam Heyman Chagim (Purim)
Life Lessons from the Mishkan Dvar Torah Kim Kugelman Parshat Shavua (Truma)
Team Yofi Dvar Torah Esther Shmunis Chagim (Purim)
Breishit: Getting Focused Dvar Torah Orly Slomianski & Tehila Gopin Parshat Shavua (Breishit)
Noach: The Lesson of Accountability Dvar Torah Merah Frank Parshat Shavua (Noach)
Team Simcha Dvar Torah Avital Mannis Chagim (Purim)
Raising Others Up Dvar Torah Sophia Zeitz Parshat Shavua (Behaalotcha)
Mordechai and Netanyahu: Taking Responsibility Dvar Torah Leora Katzman  Chagim (Purim)
Parshat Emor Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Emor)
Terumah and Giving Dvar Torah Sandy Perl Parshat Shavua (Truma)
Parshat Teruma Dvar Torah Miriam Heyman Parshat Shavua (Truma)
Holy Souls Dvar Torah Rachel Kahn and Abby Moyse Parshat Shavua (Behaalotcha)
The Message of Rosh Chodesh Dvar Torah Zoe Tanen Chagim (Other)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Bat Chen Callen Parshat Shavua (Lech Lecha)
Tug of War Dvar Torah Leora Katzman Parshat Shavua (Yitro)
Staying Strong and Sticking to Goals Dvar Torah Nicole Mayer and Rebecca Klestzick Parshat Shavua (Beshalach)
Acharei Mot - Kedoshim Dvar Torah Chaya Tatarka Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
The Purpose Of Freedom Dvar Torah Yakira Gerzberg Parshat Shavua (Bo)
Reconnecting for Inspiration Dvar Torah Sydney Hecht, Lindsay Frucher, Frieda Benun Parshat Shavua (Vaera)
Masks and Disguises Dvar Torah Amanda Jankelowitz Chagim (Purim)
Parshat Bo Dvar Torah Shayna Brenman Parshat Shavua (Bo)
Actions and Prayers Dvar Torah Avital Mannis Parshat Shavua (Vayishlach)
The Power of the Environment Dvar Torah Tali Irwin and Jessica Blumberg Parshat Shavua (Noach)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Vayeshev)
Time to Get and Time to Give Dvar Torah Sophie Silvermintz and Lexi Weinberger Parshat Shavua (Ki Tavo)
Birkat Kohanim: The Lesson of Forgiveness Dvar Torah Laura Chuven Parshat Shavua (Naso)
Staying Positive Dvar Torah Ariel Noorparvar Parshat Shavua (Miketz)
Blessings Dvar Torah Anabella Berti Parshat Shavua (Bechukotai)
Pesach Sheini Dvar Torah Tammy Billet Chagim (Pesach)
The Message of Yovel Dvar Torah Anna Zbrowski and Zoe Hamburger Parshat Shavua (Behar)
The Gift of Motherhood Dvar Torah Arielle Snow Parshat Shavua (Tazria)
Freedom and Independence Dvar Torah Lauren Ibgui and Shannon Kaufmann Parshat Shavua (Mishpatim)
The Glory of Hashem Dvar Torah Zoe Nadler Parshat Shavua (Shmini)
Building a Space for Ourselves Dvar Torah Amanda Kornblum and Flo Dweck Parshat Shavua (Truma)
Lech Lecha: A Test of Faith Dvar Torah Rebecca Gabay Parshat Shavua (Lech Lecha)
Seeing and Recognizing Dvar Torah Maddie Rosen Parshat Shavua (Miketz)
Stones, Unity and Responsibility Dvar Torah Samantha Bryk Parshat Shavua (Vayetze)
"The Chesed Test" Dvar Torah Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Toldot Dvar Torah Tillie Haramati Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Vayetze Dvar Torah Stephanie Schatz Parshat Shavua (Vayetze)
Tragedy and Strength Dvar Torah Alexa Meyerhoff and Mariamme Garber Parshat Shavua (Vayishlach)
"Mentsch tracht, Gott lacht" …. Man plans, God laughs. Dvar Torah Rebecca Greenspan Parshat Shavua (Vayechi)
Making the Best of Things Dvar Torah Sabrina Friedman Parshat Shavua (Vayeshev)
Lending and No Payback Dvar Torah Sarah Allice and Naomi Stochinsky Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Yitro Dvar Torah Gabi Katz Parshat Shavua (Yitro)
Stepping Up to the Plate Dvar Torah Emily Yarkony Parshat Shavua (Shmot)
Hardening Pharoh's Heart Dvar Torah Molly Heller and Tyler Schwartz Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Bo Dvar Torah Abby Tzubary and Elisa Candelario Parshat Shavua (Bo)
Searching for the Truth Dvar Torah Hannah Halpern and Katie Candelario Parshat Shavua (Yitro)
Guests and Hosts Dvar Torah Jessica Wietschner Parshat Shavua (Vayeira)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Alison Billet Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Gabi Alter: Skokie, Illinois; Raquel Bodner: West Hempstead, NY ; Hennie Silverstein: Fairlawn, NJ Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Breishit Dvar Torah Sara Mendlowitz and Jenna Reich Parshat Shavua (Breishit)
Choosing for the Best Dvar Torah Natasha Kaplan - Marans Parshat Shavua (Vayechi)
Parshat Vayechi - Repairing the World Dvar Torah Rebecca Alenick Parshat Shavua (Vayechi)
Chanukah and Thanksgiving: The Theme of Hakarat Hatov and Togetherness Dvar Torah Lindsay Frucher, Olivia Cumsky and Tamar Kuritzky Chagim (Chanuka)
Reflections on Leadership Dvar Torah Abby Seidman (Hillside, NJ) Parshat Shavua (Vayeshev)
Psrshat Noach Dvar Torah Samantha Felder and Hannah Socol Parshat Shavua (Noach)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Emily Lederman Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayeitzei Dvar Torah Sophia Brener, Mushkie Meyer Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Naomi Silverman and Susan Menashe Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Toldot Dvar Torah Ellie David (Atlanta, GA) and Elise Rosenthal (Edison, NJ) Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Rebecca Jedwab (Lawrence, NY) and Kerri Shapiro (Woodmere, NY) Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Vayeira Dvar Torah Sarah Dimbert: Highland, IL ; Arianna Kaufman: Staten Island, NY Parshat Shavua (Vayeira)
Life Lessons from Yaakov and Eisav Dvar Torah Rachel Breuer-Weil Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayeishev Dvar Torah Samantha Felder Parshat Shavua (Vayeshev)
Miracles, Songs and Tzefat Dvar Torah Sydney Hecht and Lauren Schneider Parshat Shavua (Beshalach)
Dan Lechaf Zechut Dvar Torah Tami Leibman Parshat Shavua (Behar Bechukotai)
Elokai Neshama Dvar Torah Alex Bell Miscellaneous (Hashakafa)
Modeh Ani Dvar Torah Devi Braun Miscellaneous (General)
Parshat Emor Dvar Torah Marcelle Breitbart, Great Neck, NY Parshat Shavua (Emor)
Acharei Mot-Kedoshim Dvar Torah Simita E. Barrocas, Boca Raton, Florida Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Parshat Shavua (Acharei Mot)
Parashat Tazria-Metzora Dvar Torah Simita E. Barrocas, Nicole Berlin Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Polish Forests Dvar Torah Sarah Isaacs, Chicago, Illinois Parshat Shavua (Tazria Metzora)
The Women of Yetziat Mitzrayim Dvar Torah Tami Liebman, West Hempstead, NY Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Moving in with Hashem Dvar Torah Daniella Moffson, New York, NY Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Ki Tisa Dvar Torah – Tzivia Wise (New Rochelle, NY) and Simita Barrocas (Boca Raton, Florida) Parshat Shavua (Ki Tisa)
Parshat Yitro Dvar Torah Tzivia Wise Parshat Shavua (Yitro)
Parsha Mishpatim Dvar Torah Debra Zauderer, Teaneck, NJ Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Vayeira Dvar Torah Daniella Moffson and Jordana Mostel Parshat Shavua (Vayeira)
Chesed: The Message of Purim Dvar Torah Eliana Applebaum Chagim (Purim)
The Brachot and Their Impact Dvar Torah Aliza Bierly and Tamar Furer Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Sarah Marlowe Parshat Shavua (Vayishlach)
The Power of Potential within Everyone Dvar Torah Miranda Flamholz Parshat Shavua (Toldot)
Lessons from Yitzchak Dvar Torah Samantha Fischler Parshat Shavua (Toldot)
Chayei Sarah - Re-evaluating Our Priorities Dvar Torah Michelle Catton Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Leadership Dvar Torah Suri Brach Parshat Shavua (Lech Lecha)
Teshuva Inspiration from Yonah Dvar Torah Sophia Alpert, Lawrence, NY Chagim (Yamim Noraim)
Teshuva: Returning to God and to Ourselves Dvar Torah Danya Allswang, Chicago, IL Chagim (Yamim Noraim)
Parshat Shavua (Nitzavim)
Parshat Behar Dvar Torah Lauren Levy Parshat Shavua (Behar)
The Power of Speech Dvar Torah Zoey Glaubach Parshat Shavua (Emor)
"Leaving" for Others Dvar Torah Yael Sinai and Sydney Hecht Parshat Shavua (Emor)
Urchatz – Why Do We Wash Without a Bracha??? Dvar Torah Rachel Gindi and Amanda Povman Chagim (Pesach)
Don't Wait… Dvar Torah Lily and Ariella Parshat Shavua (Shmot)
Who is the Real Hero? Dvar Torah Melissa Goldsmith, Emily Levine Chagim (Purim)
Lessons from Yocheved, Miriam, Bat-Paroah, Shifra and Puah Dvar Torah Zoey Glaubach Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Vayikra Dvar Torah Zoey Glaubach and Elli Cohen Parshat Shavua (Vayikra)
The Indivudual and The Community Dvar Torah Lily Jacobs and Gabi Alter Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Pekudei Dvar Torah Rebecca Jedwab Parshat Shavua (Pekudei)
Vayakhel - Emet Dvar Torah Rachel Gindi Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Bechukotai Dvar Torah Aviva Mansbach Parshat Shavua (Bechukotai)
Appreciation of the Mundane Dvar Torah Lauren Levy Parshat Shavua (Tetzaveh)
HaShem’s House Dvar Torah Zoey Glaubach and Ms. Dena Freundlich Parshat Shavua (Truma)
Teruma: A Worthy Sanctuary Dvar Torah Ariella Applebaum Parshat Shavua (Truma)
Na'aseh V'nishma Dvar Torah Eliana Ogorek and Emily Lederman Parshat Shavua (Mishpatim)
Make a Difference Dvar Torah Frieda Benun and Samantha Frank Parshat Shavua (Yitro)
Consistency Dvar Torah Malka Garber, Melissa Goldsmith, and Rachaeli Weintraub Parshat Shavua (Beshalach)
Beshalach: The Silent Scream Dvar Torah Ariella Applebaum Parshat Shavua (Beshalach)
Lessons from Batya Dvar Torah Eliana Gross Parshat Shavua (Shmot)
Questioning Hashem Dvar Torah Eliana Applebaum & Ellie David Parshat Shavua (Shmini)
Parshat Chayei Sarah Dvar Torah Orly Rosenfeld and Eden Caplan Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Lauren Blachorsky Parshat Shavua (Tetzaveh)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Mishkan in Microcosm Dvar Torah Hannah Goldring Parshat Shavua (Pekudei)
The Response to Fear Dvar Torah Mimi Leifer and Elinor Kerendian Parshat Shavua (Vayishlach)
Honest and Communication Dvar Torah Rebecca Glaubach and Miriam Kreisler Parshat Shavua (Vayetze)
Judging and Accepting Dvar Torah Alyza Taub and Naama Pando Parshat Shavua (Vayigash)
Parshat Teruma Dvar Torah Sari Ambrose Parshat Shavua (Truma)
Parshat Shavua (Truma Tetzaveh)
Parshat Vayeshev: The Danger of Jealousy Dvar Torah Kayla Flaum Parshat Shavua (Vayeshev)
Holding On To Home Dvar Torah Talia Shooter Parshat Shavua (Vayishlach)
Seeing the Light Dvar Torah Orli Forman Parshat Shavua (Vayetze)
Conquering the Fear Dvar Torah Julia Krevat and Gabby Rose Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Ariella Fried Parshat Shavua (Mishpatim)
Up For a Challenge? Dvar Torah Ellie Fried and Elaine Ratner Parshat Shavua (Toldot)
Passing the Test Dvar Torah Jaclyn Wildes and Sarah Gabay Parshat Shavua (Vayeira)
"Lech Lecha": Then and Now Dvar Torah Carlie Frucher and Raquel Alpert Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parshat Noach: Priorities Dvar Torah Chloe Schwartz and Emily Cohen Parshat Shavua (Noach)
Being Present Dvar Torah Daniella Aharoni and Julia Blinder Parshat Shavua (Nitzavim)
The Strength of the Women Dvar Torah Rebecca Ciment Parshat Shavua (Vayakhel)
Forgiveness, Perspective and Positivity Dvar Torah Ally Brandwein and Atara Globus Parshat Shavua (Vayigash)
Independence and Responsibility Dvar Torah Paige Unterman, Los Angeles, California Parshat Shavua (Ki Tavo)
It’s the Truth That Counts Dvar Torah Jessica Major Parshat Shavua (Vayechi)
Mitzvot and Meaning Dvar Torah Ariella Herman Parshat Shavua (Bo)
UNDERSTANDING YOUR ROOTS Dvar Torah Michelle Delman Parshat Shavua (Vayechi)
A Piece of the Puzzle Dvar Torah Yasmine Sokol and Batsheva Ohayun Parshat Shavua (Vayeshev)
Parshat Tetzaveh Dvar Torah Georgia Cohn Parshat Shavua (Tetzaveh)
How to Adopt a Child Dvar Torah Naama Pando Parshat Shavua (Bamidbar)
The Individual and The Community Dvar Torah Emily Blumberg Parshat Shavua (Bamidbar)
Parshat Pekudei Dvar Torah Lila Halpern Parshat Shavua (Pekudei)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Vayikra - Honey, Can You Please Pass the Salt? Dvar Torah Shirelle Cohen Parshat Shavua (Vayikra)
Shemini - Did the Punishment Fit the Crime? Dvar Torah D'vora Biderman Parshat Shavua (Shmini)
Teshuva from WIthin Dvar Torah Aliya Shriki and Shayna Feldman Parshat Shavua (Nitzavim)
Hidden Yet Appreciated Dvar Torah Jessica Schechter Parshat Shavua (Behar)
Tazria - The Lesson of Sensitivity Dvar Torah Lizzy Markovitch Parshat Shavua (Tazria)
Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Learning From Our Parents Dvar Torah Alyssa Fixler and Anna Wilkowski Parshat Shavua (Pekudei)
Contributions and Community Dvar Torah Zenna Brandt Rauff Parshat Shavua (Vayakhel)
Controlling Anger Dvar Torah Ava Horowitz Parshat Shavua (Vayechi)
Parshat Ki Tissah Dvar Torah Mikayla Moskowitz Parshat Shavua (Ki Tisa)
Actualizing Potential Dvar Torah Emily Ratzker Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Mishpatim Dvar Torah Amanda Klatt Parshat Shavua (Mishpatim)
Details Matter Dvar Torah Talia Silver and Dalia Schwartz Parshat Shavua (Truma)
Two is Better than One Dvar Torah Amber Hen Parshat Shavua (Breishit)
The Ethics of Mitzvot - Parshat Mishpatim Dvar Torah Danielle Lebowitz Parshat Shavua (Mishpatim)
Parshat Vayakhel - The Mishkan Can Wait Dvar Torah Talia Schnipper Parshat Shavua (Vayakhel)
Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Bo: Perspective and Reality Dvar Torah Jemima Atar Parshat Shavua (Bo)
Unity vs. Individuality Dvar Torah Maya Homa and Taylor Dinar Parshat Shavua (Noach)
Indivual Achievement Dvar Torah Julia Blinder Parshat Shavua (Vaera)
Slavery and Freedom: Then and Now Dvar Torah Shelly Edry Parshat Shavua (Vaera)
The Value In Listening To Others Dvar Torah Yona Davis Parshat Shavua (Yitro)
Emor - Tamid Dvar Torah Susie Senders Parshat Shavua (Emor)
Following Our Intuition Dvar Torah Raquel Abraham Parshat Shavua (Shmot)
Who Gets the Credit? Dvar Torah Chevi Pittinsky Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Parshat Vayishlach Dvar Torah Elizabeth Uretsky Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayetzei Dvar Torah Leora Prince Parshat Shavua (Vayetze)
Teruma Dvar Torah Lauren Schaum and Eliora Fleigelman  Parshat Shavua (Truma)
Bribery Dvar Torah Nava Katz and Michelle Hirschorn Parshat Shavua (Mishpatim)
Above and Beyond Dvar Torah Rebecca Basloe Parshat Shavua (Vayeira)
The Gift of the Rainbow Dvar Torah Golda Valensi & Tamar Hadad Parshat Shavua (Noach)
Questions? Let's Ask Them! Dvar Torah Charlotte Steinblatt and Daniella Glass Parshat Shavua (Vayeira)
Kibbud Av VaEm: No Matter What It Takes Dvar Torah Lea Berger and Aria Molavany Parshat Shavua (Vayetze)
Raising the Group Dvar Torah Nicole Wohlberg Parshat Shavua (Yitro)
Recognizing Miracles Dvar Torah Eliana Weissenberg Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Lech Lecha Dvar Torah Lizzy Luxenberg Parshat Shavua (Lech Lecha)
Endings and Beginnings Dvar Torah Sarah Marlowe Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Happiness from Within Dvar Torah Jen Goldsmith and Julia Lebovic Chagim (Purim)
Counting and Connecting Dvar Torah Gaya Hyman Parshat Shavua (Emor)
Shavuot Every Day Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Emor)
Chagim (Shavu'ot)
Eretz Yisrael: In This World and the Next Dvar Torah Aleeza Waxman Parshat Shavua (Vayechi)
Va-Yigash: Rebuke, Compassion and Selflessness Dvar Torah Rachel Katz and Hila Fisher Parshat Shavua (Vayigash)
Parshat Toldot Dvar Torah Miriam Heyman Parshat Shavua (Toldot)
A Hard Long Road Dvar Torah Paula Moskovitz Parshat Shavua (Vayetze)
Counting: Flags, Stars and Shavuot Dvar Torah Jessie Kornblum Parshat Shavua (Bamidbar)
Yosef: Reaching One's Potential Dvar Torah Shuli Ferber Parshat Shavua (Vayeshev)
Facing Fears Dvar Torah Kayla Mandelbaum and Sophie Silvermintz Parshat Shavua (Vayishlach)
Parshat Vayeira Dvar Torah Rena Weinblatt Parshat Shavua (Vayeira)
Confront, Reflect and Improve Dvar Torah Talia David Parshat Shavua (Naso)
Parshat Toldot Dvar Torah Brooke Prince Parshat Shavua (Toldot)
Jewish Unity: Then and Now Dvar Torah Ariella Ciment and Gabi Weiss Parshat Shavua (Bamidbar)
Parshat Vayeira: Chessed Begins with The Eyes Dvar Torah Jodi Kozinsky Parshat Shavua (Vayeira)
Musical Therapy Dvar Torah Zoe Melzer Parshat Shavua (Beshalach)
Parshat Vayechi Dvar Torah Michelle Berman Parshat Shavua (Vayechi)
True Compassion Dvar Torah Sophiana Paris and Ariella Nahoumi Parshat Shavua (Shmot)
Parshat Noach Dvar Torah Hannah Restle Parshat Shavua (Noach)
The 2 Adams: Striking the Perfect Balance Dvar Torah Tzippy Kaplan Parshat Shavua (Breishit)
Leadership and Love Dvar Torah Chana Bajtner and Ilana Goldmeier  Parshat Shavua (Lech Lecha)
Parashat Bo Dvar Torah Paola Mattout and Sophia Zeitoune Parshat Shavua (Bo)
Parshat Miketz Dvar Torah Ilana Ambrose Parshat Shavua (Miketz)
Parshat Emor Dvar Torah Yael Steinhart  Parshat Shavua (Emor)
The Brachot Dvar Torah Emily Kornblum Parshat Shavua (Toldot)
Parshat Emor Dvar Torah Rachel Herschmann  Parshat Shavua (Emor)
Parshat Bo Dvar Torah Lauren Blachorsky Parshat Shavua (Bo)
The Departure and The Journey Dvar Torah Gabu Beneliyahu Parshat Shavua (Vayetze)
Parshat Va'eira Dvar Torah Rikki Neiman Parshat Shavua (Vaera)